ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

English title Protection of Biodiversity and Protected Area Law (2018)
Year of publication 2018
Publisher MONREC
Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar
Pages 21
Author SLM-GEF
Language Myanmar