စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလက်စွဲ (ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်း)

Year of publication 2020
Publisher ECCDI
Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar
Other Entities Involved FAO,  MONREC, GEF,
Pages 184
Author  ECCDI
Language Myanmar
Other Language English Version
  • Version
  • Download 228
  • File Size 4.02 MB
  • Category ,