ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Year of publication 2019
Publisher Forest Department
Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar
Other Entities Involved Forest Department, CFNWG, FAO
Pages 43
Author FAO
Language Myanmar

ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် သုံးစွဲသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

  • Version
  • Download 511
  • File Size 1 MB
  • Category ,