ဒေသတွင်းအဏုဇီဝသက်ရှိဖျော်ရည် ဖော်စပ်ခြင်း – Indigenous Micro Organism (IMO)

Year of publication 2020 Publisher SLM-GEF Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Pages 1 Author SLM-GEF Language Myanmar ဒေသတွင်း အဏုဇီဝသက်ရှိဖျော်ရည်ဆိုသည်မှာ မိမိတို့ ဒေသတွင်ရှိနေသည့် အဏုဇီဝသက်ရှိများကိုမွေးမြူ၍ ပွားများရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းအဏုဇီဝသက်ရှိဖျော်ရည်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေရှည်တွင် မြေကြီး၏သဘာဝဂေဟစနစ်၊ မြေဆီသြဇာဓါတ်နှင့် သီးနှံအထွက်ကို ပိုမိုတည်တန့် ကောင်းမွန်နေစေရုံသာမက သီးနှံစိုက်ပျိုးရာသီ နှစ်ရာသီဆက်တိုက်အသုံးပြုပြီ:ပါက ဓါတ်မြေသြဇာ ကဲ့သို့သော အပြင်မှ သွင်းအားစုများကို မှီခိုရမှုများမှ လုံးဝကင်းလွတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Proceedings of the National Workshop on Promoting Climate Smart Agriculture in Myanmar

Year of publication 2020 Publisher FAO and Yezin Agricultural University Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved Yezin Agricultural University Pages 201 Author FAO and Yezin Agricultural University Language English The “Sustainable Cropland and Forest Management in Priority Agro-ecosystems of Myanmar” Project of FAO in Myanmar is a five-year project (2016-2021) funded […]

Farmer Field School Curriculum on Climate Smart Agriculture in coastal/delta zone, Ayeyarwady Region (Myanmar)

Year of publication: 2019 Publisher: FAO Place of publication: Bangkok, Thailand Other Entities Involved: AVSI Foundation Pages: #20 Author: FAO Myanmar and AVSI Foundation Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 20 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version The FAO is implementing […]

Farmer Field School Curriculum on Climate Smart Agriculture in coastal/delta zone, Ayeyarwady Region (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 20 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Climate-Smart Agriculture Curriculum/Module for Agricultural Diploma Level Programme at State Agricultural Institutes (Myanmar)

Title စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများရှိ စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာသင်တန်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားမည့် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောစိုက်ပျိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 58 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့သည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ မတူကွဲပြားသည့်စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်များရှိဦးစားပေးဒေသများတွင်ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးမြေနှင့် သစ်တောများစီမံခန့်ခွဲမှု” (“Sustainable Cropland and Forest Management […]

Climate-Smart Agriculture Curriculum/Module for Agricultural Diploma Level Programme at State Agricultural Institutes (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 32 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Climate Smart Agriculture Curriculum/Module for B. Agr. Sc. and M. Agr. Sc Degree Programme at Yezin Agricultural University (Myanmar)

Title ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားမည့် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော စိုက်ပျိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 30 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version Abstract:The FAO is implementing a project entitled “Sustainable cropland and forest management in […]

Climate Smart Agriculture Curriculum/Module for Training of Trainers (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 32 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version Abstract:The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Climate Smart Agriculture Curriculum/Module for In-service and Extension Agents Training (Myanmar)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 36 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version Abstract:The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]