ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော (Community Forestry) လုပ်ငန်းမိတ်ဆက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved RECOFTC Pages 104 Author FAO (SLM-GEF Project) and RECOFTC Myanmar Programme Language Myanmar ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ သစ်တောတည်ထောင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်တို့နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာများပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Farmer Field School curriculum on Climate Smart Agriculture in Central Dry Zone (Myanmar)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 58 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့သည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာန၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်မတူညီသည့်ဒေသများတွင် အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်မည့် ရေရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိုးမြေနှင့်သစ်တောစီမံခန့်ခွဲမှု” စီမံကိန်း (“Sustainable Cropland and Forest Management in Priority Agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” စီမံကိန်းကို […]

Farmer Field School curriculum on Climate Smart Agriculture in Central Dry Zone (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 58 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Farmer Field School Curriculum on Climate Smart Agriculture in coastal/delta zone, Ayeyarwady Region (Myanmar)

Year of publication: 2019 Publisher: FAO Place of publication: Bangkok, Thailand Other Entities Involved: AVSI Foundation Pages: #20 Author: FAO Myanmar and AVSI Foundation Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 20 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version The FAO is implementing […]

Farmer Field School Curriculum on Climate Smart Agriculture in coastal/delta zone, Ayeyarwady Region (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 20 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Farmer Field School curriculum on Climate Smart Agriculture in upland/hilly areas of Chin State (Myanmar)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 24 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Farmer Field School curriculum on Climate Smart Agriculture in upland/hilly areas of Chin State (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 24 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable Cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Climate-Smart Agriculture Curriculum/Module for Agricultural Diploma Level Programme at State Agricultural Institutes (Myanmar)

Title စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများရှိ စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာသင်တန်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားမည့် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောစိုက်ပျိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 58 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့သည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ မတူကွဲပြားသည့်စိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်များရှိဦးစားပေးဒေသများတွင်ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးမြေနှင့် သစ်တောများစီမံခန့်ခွဲမှု” (“Sustainable Cropland and Forest Management […]

Climate-Smart Agriculture Curriculum/Module for Agricultural Diploma Level Programme at State Agricultural Institutes (English)

Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 32 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language English Other Language Myanmar Version The FAO is implementing a project entitled “Sustainable cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (SLM-GEF)” in coordination with the […]

Climate Smart Agriculture Curriculum/Module for B. Agr. Sc. and M. Agr. Sc Degree Programme at Yezin Agricultural University (Myanmar)

Title ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားမည့် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော စိုက်ပျိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Year of publication 2019 Publisher FAO Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Other Entities Involved AVSI Foundation Pages 30 Author FAO (SLM-GEF Project) and AVSI Foundation Language Myanmar Other Language English Version Abstract:The FAO is implementing a project entitled “Sustainable cropland and forest management in […]